çalışmalarıma referanslar

Çalışmak, çalışmanın sonunda bir eser ortaya çıkarmak ve o eserin başka insanlara ulaştığını görmek en büyük hazlardan biri olsa gerek, en azından benim için öyle. Yaptığınız çalışmaların başkalarının çalışmalarında yer alması ise size hikmet duvarında bir tuğla olduğunuzu hatırlatır, yazı işiyle uğraşanlar için bundan daha iyi bir senaryo olduğunu sanmıyorum. Bu yüzden bu sayfada, çalışmalarıma referansta bulunan akademik çalışmaların bazılarını paylaşacağım. Hiç şüphe yok ki, bütün çalışmaları buraya almam mümkün değil, sadece Academia.edu ve Google Scholar gibi sitelerde "mention" olarak bildirimi gelen çalışmaları paylaşacağım. Sıralamayı adlarını andığım sitelerin bana gösterdiği tarihe göre ama büyük ölçüde kronolojiye uyarak yapacağım, sayfayı da vakit buldukça güncelleyeceğim.

-Bamyacı, Deniz Kurtuldu. "Aristoteles'te Canlılığın Bir Nedene (Aitia/Aition) veya Bir Amaca (Telos) Dayandırılması." Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi, 2023. Link

-Büker, Seçil. "Ve'de Ya da Boşluk'ta Kalmak: Jean-Luc Godard'ın Ölümü." Journal of Film Studies, 14.1 (2023): 197-204. Link

-Lafçı, Talha. "Rönesans ve Barok Dönem Sanatında Ressam Olarak Aziz Luka Betimleri." Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, 2022.Link

-Ergün, Elif. "Bacon Düşüncesinde Egemenlik." Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XVI. Konya: Eğitim Yayınevi, 2022: 7-22.Link

-Nal, Sabahattin. Montesquieu'nün Siyasal Rejimler Kuramı Üzerine Bir İnceleme. Ankara: Astana Yayınları, 2022. Link

-Karademir, Nihat. Ölüm Neden Trajedidir?. İstanbul: Lejand Kitap, 2022. Link

-Eren, Aleyna. "Machiavelli'nin siyaset Felsefesinde Dante'nin Yeri." Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi, 2022.Link

-Denizel, Deniz ve Otan, Ozan. "Ezoterizm ve Film Eleştirisi: Dört Katmanlı Edebi Tefsir Yöntemiyle Alien: Covenant Çözümlemesi." Kaygı 22: 115-154. Link

-Gündüz, Ahmet. "The Relationship between Civil Society and Local Governments." IJEASS Haziran / June 3(1), 26-32 Link

-Avşar, Fırat Semih. "Roma yönetim Biçimlerinin Değişimi ve Bu Rejim Değişikliklerine Tanık Olan Düşünürlerin Görüşleri. Cicero, Polybios, Seneka Üzerine." İstanbul Medipol Üniversitesi. Link

-Öztürk, Bülent. "Amastris Üzerine Yapılan Epigrafik Çalışmalar ve 2017-2019 Yılları Arasında Bartın İli Yüzey Araştırması'nda Bulunan Amastris Yazıtları." Bartın İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması (BİYA) İlk Tespitler ve Belgeler: Paphlagonia'dan Parthenios'a -1. Ed. Fatma Bağdatlı Çam. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2022. Link

-Özgöçer, Mehmet Buğra. "Felsefede Belleğin Yapısı ve Bellek-Benlik İlişkisi." Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi, 2022. Link

-Erçetingöz, Alper. "Nebula Filminde Anı-İmge ve Zaman-İmge Olarak Ölü At." SineFilozofi Dergisi, 7. Cilt, 13, 2022: 142-155. Link

-Stichting Pythagoras: Pythagoras foundation Newsletter, N:28. Mart 2023. Link

-Başaran, Vural ve Karaman, Yasin. "Boutroux, Bohm ve Monod: Nedensellik Tartışmasına Dair Farklı Yaklaşımlar." STS Turkey. Bir Disiplin Olarak Kimlik İnşası. NEÜ Yayınları, 2023: 212-233. Link

-Işık, Yıldız. "Mevlana'nın Yapıtlarında Dişil İşlevler" World Women Conference - V, Bakü-Azerbaycan, 7-8 Mart 2023. Link

-Unat, Yavuz ve Pattabanoğlu, Fatma Zehra. "Aristoteles’in Evren Anlayışının İslam Astronomları Tarafından Mekanik Olarak Yorumlanması ve Bu Yorumun Yol Açtığı Alternatif Modeller." Erdem, 83, Aralık 2022: 153-184. Link

-Akal, Cemal Bali. Hukuk Nedir? Zoe Yayıncılık, 2023. Link

-Bahadır, Murat. "Mitolojiden Felsefeye Doğa-İnsan İlişkisi." Felsefe Dünyası Dergisi, 76, 2022: 135-157. Link

-Bayraktar, Furkan. "Teolojik ve Bilimsel Açıdan Geniş Evren Modeli." Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hitit Üniversitesi, 2022. Link

-Kalın, Yakup. "Kinikler'de ve barakîler'de ruhsal arınma ve varoluşsal itminan." Felsefelogos, 76, 2021/1. Link

-Çelik, Fikret ve Şahin, Kamil. "Determining the Sovereignty on the Ground of State-Citizen Relations in Cicero and Bodin’s Works." Review of History and Political Science, 2014, 2.3 ve 4: 43-67. Link

-Balcı, Ahmet Hilmi. "Bir “Mutatif Sözce” olarak Non scholea sed vitae discimus : Çeviri Sosyolojisi’ne Doğru İki Temel Kavram: Episteme ve Habitus." II. International Academic Research Congress, Alanya / Antalya, 18-21 Ekim, 2017. Link

-Günergun, Feza. "Batlamyus’un Coğrafya’sının Yeni Bir Tıpkıbasımı: Bizans İstanbulunda kopyalanan Codex Seragliensis Gİ 57." Osmanlı Bilim Araştırmaları, 21, 2 (2020): 435-444. Link

-Ekşi, Halil. "The Mediating Role of Death Anxiety on The Relationship Between Successful Aging and Life Satisfaction." İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (1), 2021: 33-44. Link

-Salğar, Ercan. "Modern Bilim ve Ampirizm." Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Trendler II. Ed. Sinan Sönmez. Duvar Yayınları, 2022: 33-59. Link

-Kayalı, Ahmet. "Demokritos'ta Tanrı İnancı." FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 34: 361-379. Link

-Şeker, Okan. "Yeni medya çağında bireysellik yanılsaması." Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, 2020. Link

-Akdaş, Cangül. "Ölüm Kavramı ve 90 Sonrası Türk Filmlerinde Ölüm Temasına Eleştirel Bakış." 2014. Link

-Aksoy, Gülüse. "Orta Çağın Başlangıç Döneminin Metafizik ve Ontolojik Tablosu." Route, 9.2, 2022: 198-206. Link

-Demirbaş, Ayşegül. "Spinoza'nın Duygular Öğretisi." Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi, 2021. Link

-Molacı, Melike. "Stoa Felsefesinde 'Doğaya Uygun Yaşama'nın Anlamı. FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 29, 2020: 201-218. Link

-Akduru, Hale Eda. "Antik Çağda Ticaret: Karia Bölgesinde Bir Araştırma." Academi Knowledge 5 (1): 156-166. Link

-Öztürk, Ceren. "Salgın Sürecinde Temel Hak ve Özgürlükleri Yeniden Düşünmek." Tihek, 4.7, Temmuz, 2021: 303-326. Link

-Türkmen, Sevinç. "Seneca'nın Erdem ve Bilgelik Anlayışının Ekolojik Etiğe Katkısı." Kaygı, 18 (1): 2019: 257-275. Link

-Yıldız, Sevil. "Roma Hukukunda Evlenme Engelleri." Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi 69 (2), 2020: 879-914. Link -Ağaoğlu, Mustafa. "Stoa Felsefesine Fizik ve Etik: Mutluluğun Yolu Olarak Stoacı Erdem." Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları, 29. Kitap, Güz 2018. Link

-Salgar, Ercan. "Atomcu Felsefe ve Modern Bilim." Kilikya Felsefe Dergisi, 2, Ekim 2022: 102-121. Link

-Baş, Ömer Can ve Özçelik, Abdullah. "Osmanlı Son Dönem Hukuk Literatüründe Doğal Hukuk-Pozitif Hukuk Ayrımı: Mehmet Servet'in Mukaddime-i İlm-i Hukuk Adlı Eseri." Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (NEÜHFD), 2.5 (2022): 675-692. Link

-Uysal, Ahmet. "Milli Eğitimin Ortya Çıkışı." Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23.44 (2020): 747-781. Link

-Molacı, Melike. "Stoa Felsefesinde alegorik Yorum." Kaygı, 19 (II), 2020: 427-444. Link

-Bayram, Münevver. "İbrâhim Enîs Ahmed'in 'Min Esrâri'l-Luga' kitabı çerçevesinde dilin gelişim yöntemleri ve i'râb teorisi." Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 2022. Link

-Gençoğlu, Funda. "Posthumanizm Tartışmasının Düşündürdükleri: Haddini Bilmek ile Haddini Aşmak Arasında İnsan." Kaygı, 20 (1): 2021: 70-91. Link

-Öztürk, Fatih. Çalışkan, Sadık. Özdemir, Musa. "Geç Dönem Stoa Felsefesinde Yaşam Sanatı Olarak Etik Anlayışı." İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi. 3.2 (2017): 31-39. Link

-Güvenç, Emel. "Manevi Danışmanlığın Felsefi Temelleri Bağlamında Stoa Ahlak Öğretisi." Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 29/2 (2020): 529-558. Link

-Karakaş, Elmas. Yeni Türk Edebiyatı Sahasında Yazılmış Edebiyat Tarihleri Üzerine Bir Araştırma. Sonçağ Akademi, 2022. Link

-Salğar, Ercan. "Pythagorasçı Öğretide Din ve Bilim." SEFAD, 47 (2022): 279-296. Link

-Özgüneş, Reşad Emre. "Geçmişe Özlemi Lezzetlerde Yaşamak: Gastronostalji." Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 5.1 (2020): 60-75. Link

-Kaya, Fatma. "Henri Bergson'un Zaman Anlayışı." Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi, 2022. Link

-Afacan, Ersin. Özçelik, İlknur Yazıcılar. Çobanoğlu, Gökhan. Hasırcı, Seyhan. "Psikolojik Beceri (Mental) Antrenmanında Etik Değerler." Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 10.2 (2020): 155-176. Link

-Dikyol, Derya Çığır. "Bilge Cato'nun Siyasi Kariyerinde Pater Kavramının Önemi." Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 11.21 (2021): 207-244. Link

-Raschieri, A. A. "Bollettino Bibliografico." Ciceroniana on line, II, 1, 2018: 179-191. Link

-Ayar, Pelin Aslan. "Ayfer Tunç'un Kırmızı Azap'taki Hik'ayelerinde İçsel Vatansızlık." MUTAD, VI (I) (2019): 15-30. Link

-Özdemir, Seyhan. "Kıskançlık Olgusu ve Akademik Örgütlere Yansıması." Vizyoner Dergisi, 12.30 (2021): 652-676. Link

-İpek, Nurcan. "Roma Yazınında ve Hukukunda, Roma’nın Temel Erdemlerinden Biri: Pietas." Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 27.1 (2021): 566-592. Link

-Çetik, Irmak. "Lucretius'un Doğa Felsefesi." Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, 2022. Link

-Ekşi, Halil. Çelebi, Çiğdem Demir. Şahin, Şeniz Özgür. "Başarılı Yaşlanma ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Ölüm Kaygısının Aracı Rolü." İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi (JOHASS), 4 (1), 33-44. Link

-Kovan, Bağış Alper. "Iulius-Claudius'lar Dönemi Roma Yazınında Sansür Uygulamaları." Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, 2020. Link

-Ertuğrul, Muhammed İbrahim. "Marcus Tullius Cicero'da ve Hugo Grotius'ta Doğal Hukuk Düşüncesi." Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 2020. Link

-Köse, Mustafa. "Bir Kimlik Soruşturması: Mutezile Hümanist miydi?" Marife: Dini Araştırmalar Dergisi, 20.1 (2020): 167-194. Link

-Dikyol, Derya Çığır. "Karşıtlıkların Tarihi: Yaşlı Cato ve ‘Genç’ Roma." Turkish Studies-Historical Analysis, 4.15 (2020): 1099-1117. Link

-Demir, Osman. "Mustafa Sabri Efendinin Modern Bilim ve Ateizm Eleştirileri." Şeyhülislamın Kelamı, Mustafa Sabri Efendinin İslam Düşüncesine ve Yeni Kelam Çalışmalarına Katkısı, Hazırlayanlar: Merdan Güneş-Tuncay Başoğlu, KTB Yayınları, 2020: 107-147. Link

-Unat, Yavuz. "Geçmişten Günümüze Betelgeuse Yıldızı." Bilim ve Ütopya, Sayı: 318, Aralık, 2020: 51-55. Link

-Unat, Yavuz. "Dünyayı Değiştiren Kuramlar: Kopernik ve Güneş Merkezli Kuram." Bilim ve Ütopya, Sayı: 317, Kasım 2020: 19-31. Link

-Nahum, Alber. "Ölümü Değil, Hayatı Düşünmek: Spinoza'nın Ölümü Kavrayışına İlişkin Bir Taslak." Sanat ve Arzu Seminerleri 2010, yay. haz. A. Özgün, Y. M. Madra, A. O. Gültekin, Norgunk, İstanbul, 2010: 80-97. Link

-Unat, Yavuz. "Bilim Tarihi ve Türkiye'de Astronomi Tarihi Çalışmaları." Kebikeç, 47. 2019: 201-222. Link

-Büyüközkara, Ender. "Thales'in Doğa Anlayışı." Physis'ten Natura'ya İlk Çağ'da Doğa. Ed. A. Gürgen, 35-52. İstanbul: Doğu Kütüphanesi, 2021. Link

-Molacı, Melike. "Stoacı Neden Türleri." Beytulhikme, 8 (2) (2018): 821-839. Link

-Keskin, Uğur ve Bayram, Alican. "Aylak Birey Davranışlarının Çağdaş Biçimi: Elektronik Aylaklık." Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 1.1 (2019): 1-24. Link

-İnce, Yunus. "Sultanın İsyankâr Kullarının İlk İsyanı: Buçuktepe Vakası (1446)." History Studies, 10.5 (2018): 83-101. Link